Национални

Действащи проекти

Acronym Project Name Institution PI Name Grant
ДИГД Дигитализация на икономиката в среда на Големи данни, 2018 – 2023 ИИКТ-БАН Assoc.Prof. Sofiya Ivanovska BG05M2OP001-1.002
НГИЦ Национален геоинформационен център, 2018 – 2023 ИИКТ-БАН доц. д-р. Тодор Гюров DO1-161/28.08.2018
ННПОС Национална научна програма „Oпазване на околната среда и намаляване на риска от неблагоприятни явления и природни бедствия“, 2018 – 2023 ИИКТ-БАН доц. д-р. Тодор Гюров DO1-230/06-12-2018
Ефективно партньорство между ИКОМ ООД и Институт по информационни и комуникационни технологии-БАН за разработване на прототип на IoT платформа за анализ на поведението на водачите на МПС и изчисление на шофьорски рисков профил на базата на реални телематични данни, 2018 – 2020 ИИКТ-БАН доц. д-р. Емануил Атанасов BG16RFOP002-1.005-0314-C01
НЦВРП Национален център за високопроизводителни и разпределителни пресмятания, 2018 – 2019. ИИКТ-БАН проф. Анета Караиванова DO1-221/03.12.2018
ЦВПИИКТ Център за върхови постижения по информатика и информационни и комуникационни технологии, финансирани от Европейския фонд за регионално развитие национално съфинансиране, 2018 – 2023 ИМИ-БАН Чл.-кор. дмн С. Маргенов #BG05M2OP001-1.001-0003-С01

 

Приключили projects

Проект Институт Р-л на бълг. колектив Номер
Разработване и изследване на квази-Монте Карло алгоритми за екстремно паралелни компютърни системи, финансиран от ФНИ, 2014 – 2017 ИИКТ-БАН Проф. Т. Гюров #ДФНИ-И02/8
Оценка на състоянието на популацията на кафявата мечка в България на база на математически, статистически и биологични анализи на данни от мониторинги, Финансиран от ПУДООС, 2013 – 2015 ИИКТ-БАН Проф. Т. Гюров #Д9190
Паралелни и разпределени изчислителни приложения ИИКТ-БАН Доц. И. Лирков
Числени методи за свързани системи и компютърно моделиране в биомедицината и екологията ИИКТ-БАН Доц. К. Георгиев #ДФНИ-И01/5
Ефективни паралелни алгоритми за големи изчислителни задачи, ФНИ, 2015 – 2016 ИИКТ-БАН Проф. И. Димов #ДФНИ-И02/20
Ефективни числени методи и паралелни алгоритми за динамичен анализ на тънкостенни еластични конструкции, 2016 – 2017 ИИКТ-БАН Гл. ас. д-р С. Стойков 229/18.02.2016
Подготовка на операционен числен физически модел на Черно море Физически факултет-СУ Доц. Е. Пенева
Динамика, механизми и последователност на свързване на белтъците, отговорни за поправката на ДНК в живи клетки ИМБ-БАН Доц. С. Стойнов #ДФНИ-Б02/16
Моделиране на каталитични системи Химически факултет-СУ Проф. Г. Вайсилов
Нови математически методи за машинно обучение с приложение в съвременните технологии за генетично секвениране ИМИ-БАН Проф. Е. Стоименова #ДФНИ-И02/19
Фундаментални изследвания на стохастични разклоняващи се процеси – гранично поведение, статистични изводи и приложения ФМИ-СУ Проф. М. Божкова #ДФНИ-И02
Молекулно моделиране и експериментално изследване на лантанидни системи и хромоформи с оптични свойства Проф. И. Мирчева #ДН09/9
Моделиране на процеси на образуване на пребиотични молекули на повърхността на метеорити, финансирани от Фонд „Научни Изследвания“ на МОН, 2017-2020 ИЕ-БАН Венелин Енчев #ДН09/7
Изследване на химичния състав, антивирусна и антибактериална активност на екстрати от растението Graptopetalum paraguayense E. Walther (Crassulaceae) ИОХЦФ-БАН Проф. Н. Маркова #ДН19/16
Нови азот-съдържащи луминофори с вътрешномолекулен пренос на протон ИОХЦФ-БАН Доц.д-р. Снежанка Бакалова #ДН09/11
Теоретично изследване на неравновесни газови течения в микро/нано системи ИМ-БАН Проф. С. Стефанов #ДН02/7
Разнообразие и биотехнологичен потенциал на екстремни и хипер термофилни микроорганизми от български горещи извори ИМикБ-БАН Чл.кор. Х. Найденски #ФНИ
Национална пътна карта за научна инфраструктура ИИКТ-БАН #354, 29.06.2017 / НЦВРП
Раработване на нов клас MAO-B инхибитори с невропроективно действие за лечение на болестта на Паркинсон, финансиран от Фонд „Научни изследвания“ ИОХЦФ-БАН Д-р. Н. Анастасова #M29/8
Излседване на HELP механизма на водородно окрехкостяване чрез използване на съвременни високопроизводителни хибридни компютърни архитектури: моделни симулации и експерименталното им валидиране“ ИМСТЦХА-БАН Доц.д-р. И. Кацаров #H27/28
Интеркалация на алкални и алкалоземни йони в дву- и тримерни структури: експериментално и теоретично моделиране,Национална научна програма „Нисковъглеродна енергия за транспорта и бита“ Е+ ИОНХ-БАН Проф. Р. Стоянова #ДН09/13