Център за високопроизводителни пресмятания ИИКТ-БАН

Центърът за високопроизводителни пресмятания се намира и упрaвлява от Секция: Скалируеми алгоритми и приложения с Център по високопроизводителни пресмятания към Института по информационни и комуникационни технологии (ИИКТ) при Българската акaдемия на науките (БАН). Съгласно обновената през юли 2014 година Национална пътна карта за изследователски инфраструктури (ИИ), ИИКТ-БАН е научен координатор на следните две ИИ: (1) Национален център за високопроизводителни и разпределени пресмятания (НЦВРП) и (2) Национална интердисциплинарна  изследователска е-инфраструктура за ресурси и технологии за българското езиково и културно наследство, интегрирана в рамките на европейските инфраструктури (CLaDa-BG).  През 2015 година в Центъра за високопроизводителни пресмятания влезе в експлоатация суперкомпутъра „АВИТОХОЛ“, който в класацията на ТОП500 е на 332-то място (юни 2015). На 19 октомври 2023 г. нов петаскейл суперкомпютър ХЕМУС (който в класацията на ТОП500 е на 360-то място (Ноември 2023)) заработи в Центъра за високопроизводителни пресмятания. Той е част от новия Инфраструктурен комплекс за дигитална трансформация и високопроизводителни пресмятания, изграден по проект „Център за върхови постижения по Информатика и ИКТ” (ЦВПИИКТ).

 

Последни Новини