ТЕМА:ВЪВЕДЕНИЕ В ПАРАЛЕЛНИТЕ ИЗЧИСЛЕНИЯ

 Лектор: Професор д-р Тодор Василев Гюров ИИКТ-БАН, ул. „Акад. Г.Бончев“, бл. 25A, София 1113 Тел. 02 979 63 43 E-mail: todor.gurov@iict.bas.bg Хорариум: 30 учебни часа Анотация: Курсът има за цел да запознае докторантите с паралелните архитектури и алгоритми, като включва и практически занятия с използване на стандарти за паралелно програмиране MPI и OpenMP. Той покрива: паралелни […]

ТЕМА:РАЗПРЕДЕЛЕНИ ПРЕСМЯТАНИЯ

Лектор: Проф. д-р Емануил Йорданов Атанасов Тел. 02 979 6793 E-mail: emanouil.atanassov@iict.bas.bg Хорариум: 30 учебни часа Анотация: Курсът цели да запознае участниците с различни методи и подходи за извършване на разпределени пресмятания с използване на наличните в България и Европа инфраструктури, като например Грид и суперкомпютърът Авитохол, както и сървъри, оборудвани с мощни графични карти. Ще […]

TEMA:МАТЕМАТИЧЕСКИ ОСНОВИ НА НЕВРОБИОЛОГИЯТА

Лектор: Проф. д-р Петя Копринкова-Христова Тел. 02 979 6622, 0887330498 E-mail: petia.koprinkova@iict.bas.bg, pkoprinkova@yahoo.com Хорариум: 30 учебни часа Анотация и цели на курса: Курсът представлява въведение в методите за математическо моделиране на процесите в мозъка на ниво нервни клетки техните взаимодействия. Целта му е да запознае математици и инженери с основните понятия в невробилогията, необходими за […]