ТЕМА:ВЪВЕДЕНИЕ В ПАРАЛЕЛНИТЕ ИЗЧИСЛЕНИЯ

 Лектор:

Професор д-р Тодор Василев Гюров

ИИКТ-БАН, ул. „Акад. Г.Бончев“, бл. 25A, София 1113

Тел. 02 979 63 43

E-mail: todor.gurov@iict.bas.bg

Хорариум:

30 учебни часа

Анотация:

Курсът има за цел да запознае докторантите с паралелните архитектури и алгоритми, като включва и практически занятия с използване на стандарти за паралелно програмиране MPI и OpenMP. Той покрива:

  • паралелни архитектури, паралелни алгоритми и оценяване на паралелната ефективност;
  • стандарти за паралелно програмиране;
  • основни операции при използване на стандарта MPI и OpenMP;
  • методи и парадигми за паралелно програмиране.

Дисциплината е подходяща за докторанти с интереси в програмирането и/или използването на съвременни високопроизводителни компютърни системи, като например суперкомпютъра Авитохол и новите високопроизводителни изчислителни системи в ИИКТ-БАН.
Задължително е докторантите да имат основни познания по един от езиците за програмиране C/C++, Fortran or Python. Плюс е познаването на операционна система Linux.

ТЕМА:РАЗПРЕДЕЛЕНИ ПРЕСМЯТАНИЯ

Лектор:

Проф. д-р Емануил Йорданов Атанасов

Тел. 02 979 6793

E-mail: emanouil.atanassov@iict.bas.bg

Хорариум:

30 учебни часа

Анотация:

Курсът цели да запознае участниците с различни методи и подходи за извършване на разпределени пресмятания с използване на наличните в България и Европа инфраструктури, като например Грид и суперкомпютърът Авитохол, както и сървъри, оборудвани с мощни графични карти. Ще бъдат разгледани възможностите за получаване на достъп, пускане на изчислителни задачи и съхранението на данни. Ще бъдат тествани различни методи за разпределяне на пресмятанията, когато се използват едновременно множество сървъри.
Могат да се използват както разработени от участниците примерни приложения, така и известни приложения с отворен код. От участниците се изисква да познават поне един език за програмиране, за предпочитане C/C++ или Python. Курсът ще включва курсова работа.

TEMA:МАТЕМАТИЧЕСКИ ОСНОВИ НА НЕВРОБИОЛОГИЯТА

Лектор:

Проф. д-р Петя Копринкова-Христова

Тел. 02 979 6622, 0887330498

E-mail: petia.koprinkova@iict.bas.bg, pkoprinkova@yahoo.com

Хорариум:

30 учебни часа

Анотация и цели на курса:

Курсът представлява въведение в методите за математическо моделиране на процесите в мозъка на ниво нервни клетки техните взаимодействия. Целта му е да запознае математици и инженери с основните понятия в невробилогията, необходими за работа в тази интердисциплинарна област, както и невробилозите с възможностите за симулационни изследвания на различните мозъчни структури. Темите, предвидени в курса, са: въведение в невробилогията и моделите на нервната клетка (от Hodgink-Huxley до spike timing); модели на връзките между невроните (дендрити и синапси); структури в мозъка и тяхното моделиране на ниво неврони; библиотеката NEST и нейното приложение за симулация на невронни структури посредством Python.