SESAME Net Стартира нова инициатива в областта на високопроизводителните пресмятания от европейската програма Хоризонт 2020

Новосъздадената европейска мрежа SESAME Net – Supercomputing Expertise for Small And Medium Enterprises, както и едноименния проект, стартираха официално на 09-10 юли, 2015 г., в Брюксел, където се проведе първата работне среща на партньорите. SESAME Net насърчава използването на високопроизводителни компютърни технологии от страна на малките и средни предприятия.

За малките и средни предприятия (МСП) е важно да вървят в крак с най-новите технологични разработки, за да са конкурентоспособни на световния пазар. Технологии като високопрозиводителните пресмятания и наличието на ресурси за извършването им стават незаменими за по-добрата адаптация към нуждите на пазара, особено що се отнася до иновациите и бързото обновяване на предлаганите продукти  и услуги. За съжаление, обаче, засега е трудно за МСП да получават достъп до така важните високопроизводителни ресурси и ноу-хау за използването им.

SESAME Net се финансира от Европейската Комисия чрез Програмата за наука и иновации „Хоризонт 2020”, като за проекта са отделени общо два милиона евро.

Инициатори на проекта са различни европейски високопроизводителни центрове и организации, които първоначално ще обменят най-добри практики и опит в сътрудничеството с МСП. На базата на този опит мрежата ще работи върху стратегии за подобряване на услугите, които се предоставят на МСП и ще повиши нивото на осведоменост относно ползите и възможностите, които високопроизводителните технологии предоставят.

Това ще доведе до сформиране и разширение на една паневропейска мрежа, състояща се от високопроизводителни центрове и МСП, включителни и МСП от страни без подобни центрове.

Първоначалната мрежа на SESAME се състои от 14 фирми, научно-изследователски институти и университети от 13 европейски страни – Белгия, България, Великобритания, Германия, Гърция, Ирландия, Испания, Литва, Полша, Португалия, Румъния, Хърватска и Чехия. Функциите по координация и управление се извършват от HPC Уелс и Университета Бангор, Великобритания.

Допълнителни факти и данни за мрежата SESAME Net може да намерите на страницата на Европейската Комисия и на адрес: http://www.sesamenetwork.eu/.

Партньор от българска страна е Института по информационни и комуникационни технологии при Българската академия на науките (ИИКТ-БАН), http://www.iict.bas.bg/.
За контакти:

Координатор на SESAME Net За България
Karen Padmore доц. д-р Тодор Гюров
HPC Wales and Bangor University, UK ИИКТ-БАН
Phone: +44 (0)1248 675094 Акад. Г. Бончев 25 А
Email: k.padmore at bangor.ac.uk 1113 София
twitter.com/sesamenet     Tel:+359 2 873 7486
linkedin.com/pub/sesame-net/106/60/887 Email: gurov at bas.bg