Представяне на проект „Дигитализация на икономиката в среда на Големи данни“, 07 юни 2018

Публичното събитие за стартиране на проект № BG05M2OP001-1.002-0002 – „Дигитализация на икономиката в среда на Големи данни“ (ДИГД) се проведе на 07.06.2018 г., от 13.00 часа в Малка конферентна зала на УНСС.

Партньори по проекта са:

Университет за национално и световно стопанство;

Икономически университет – Варна;

Технически университет – Габрово;

Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“;

Русенски университет „Ангел Кънчев“;

Институт по информационни и комуникационни технологии – Българска академия на науките.

Обща стойност на проекта: 13 333 868,86 лв., от които 11 333 788,53 лв. европейско и 2 000 080,33 лв. национално съфинансиране.

Срок за изпълнение: март 2018 г. – декември 2023 г.

Целевите групи на проекта са представители на научната общност в България в сферата на ИКТ и Големи данни, бизнеса, научноизследователски организации, университети, млади учени, докторанти, студенти в магистърски и бакалавърски програми, широката общественост и медиите.