На 1 септември 2020 стартира проект EuroCC за изграждане на Центрове за компетентност по високопроизводителни пресмятания, анализ на големи данни, изкуствен интелект

Проектът EuroCC от програмата Хоризонт 2020 на ЕС стартира на 1 септември 2020 г. с цел да изгради европейска мрежа от 33 национални центъра за компетентност по високопроизводителни пресмятания (HPC). Всеки от 33-те центъра, част от мрежата на EuroCC, ще действа на национално ниво, за да картографира съществуващите компетенции в областта на HPC и свързаните с тях области, анализ на големи данни и изкуствен интелект, да идентифицира и преодолее пропуските, да разработи визии, политики и процедури, да развие сътрудничеството и прилагането на най-добрите практики в Европа. Центровете за компетентност ще концентрират експертния опит по HPC на национално ниво и ще улеснят достъпа до европейските HPC възможности за изследователи и публична администрация, както и за различни индустриални сектори, като предлагат индивидуални решения за широк кръг потребители.

България участва в проекта EuroCC чрез консорциум от три партньора ИИКТ-БАН (координатор) и членове СУ “Св. Кл. Охридски“ и УНСС. Трите партньора в Българския център за компетентност на HPC са координиращите организации на 3-те най-големи български проекта в приоритетната област: „Информатика и ИКТ“, финансирани от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ за периода 2018-2023. ИИКТ координира „Центъра за върхови постижения по Информатика и ИКТ“, СУ “Св. Кл. Охридски“ координира Центъра за върхови постижения „Университети за наука, информатика и технологии в електронното общество“, а УНСС координира Центъра за компетентност „Дигитализация на икономиката при наличие на големи данни“. Участниците имат различен технически и научен опит в областта на HPC и ИКТ, така че да осигурят постигане на целите на проекта EuroCC и да гарантират цялостния успех. В рамките на изброените по-горе три големи проекта се предвижда през следващите две години закупуването на значително количество ново оборудване с HPC възможности и значителен капацитет за данни. По този начин сега е точният момент за изпълнение на дейностите, предвидени в проекта EuroCC, за да се подготвят академичните среди, индустрията и обществото като цяло за новото ниво на HPC екосистемата в България.

Новият Център за компетентност ще надгради резултатите от големите инфраструктурни проекти в България, ще изгради липсващите мостове между тях, ще разработи липсващите елементи и ще създаде единна НРС екосистема. В проекта EuroCC ще участват повече от 50 учени, които ще придобият ценен опит при комуникация с чуждестранните партньори и ще пренесат знания и умения за използването на HPC приложения към своите организации.