Към реализиране на национални облачни екосистеми за отворена наука в Югоизточна Европа

Визията за Национални облачни инициативи за отворена наука (NOSCI) е те да представляват коалиции от национални организации, които имат важна роля и интерес в Европейския облак за отворена наука (EOSC). Основната цел на NOSCI ще бъде насърчаването на синергии на национално ниво и оптимизирането / артикулирането на участието им в европейските и глобални предизвикателства в тази област на отворената наука, включително EOSC. Предвижда се националните инициативи да играят важна роля в страните-членки и асоциираните страни и да улесняват управлението на EOSC.

Предвид ангажимента си да подкрепи управлението на EOSC, както и визията да осигури приобщаване на европейско ниво, NI4OS-Europe направи първите стъпки към създаването на 15 национални облачни инициативи за отворена наука в Югоизточна Европа.

Текущите усилия на NI4OS-Europe са фокусирани върху дефинирането на план за основаване и стартирането на NOSCI. Всички партньори в NI4OS-Europe работят интензивно за формиране на NOSCI в района до 2021 г., като целта е 2021г. да се превърне в крайъгълен камък за отворената наука в Югоизточна Европа. Дейностите се развиват в две посоки: от една страна, NI4OS-Europe създаде разнообразни материали в подкрепа на създаването на NOSCI в Югоизточна Европа. По-конкретно, Доклад 2.2 по проекта (National OSC Initiatives Models) включва изчерпателно ръководство – “модел“, който може допълнително да се адаптира от всяка държава-членка и асоциирана държава и да се използва като ценен инструмент за развитие на националните облаци за отворена наука (OSC) и да подпомогне създаването на различни видове национални инициативи на различни нива на зрялост, съблюдавайки напредъка им и улеснявайки управлението на EOSC. Освен това са създадени два съпътстващи документа, които допълнително да улеснят процедурата: „Работни процеси за създаване на NOSCI – контролен списък“ (Workflows for setting up a NOSCI – Checklist) и „Индикатори за създаването на NOSCI – контролен списък“ (Indicators for the NOSCIs establishment – Checklist).

Успоредно с това NI4OS-Europe работи по изграждането и мобилизирането на местни участници и мрежи от участници в отворената наука в региона. Основните дейности включват срещи с местни заинтересовани страни и създатели на политики, обмен на информация за облачни инициативи, свързани с отворена наука, както и политики и методи за управление на отворената наука във всяка страна-партньор и създаване на лесни за използване инструменти за подпомагане на процеса. Бяха изготвени и обучителни и помощни материали, които да придружават специален уебинар на NOSCI за партньори от NI4OS-Europe.

NOSCI са живи екосистеми на отворената наука, които служат за връзка с управлението на EOSC и са неразделни части от асоциацията EOSC. NOSCI са особено важни, тъй като те взимат предвид социално-икономическото многообразие и зрелостта на отворената наука на отделните страни, като моделирането им може да бъде коригирано според сценария на употреба. Те могат да се окажат изключително полезни при подготовката на всички национални заинтересовани страни за новата фаза на EOSC, където асоциацията EOSC играе централна роля, като повишават осведомеността и информират за развитието на EOSC.

Полезни връзки: