Boost

Boost is a collection of free, peer-reviewed C++ libraries that provide support for tasks and structures such as linear algebra, pseudorandom number generation, multithreading, image processing, regular expressions, and unit testing.

Boost е колекция от безплатни C + + библиотеки, които предоставят поддръжка на задачи и структури като линейна алгебра, генериране на псевдослучайни числа, многонишкови задачи, обработка на изображения, регулярни изрази и unit тестове.

версия 1.60
лиценз Boost Software License Version 1.0
уебсайт boost
помощ справки(pdf), библиотеки, ръководство за начинаещи