TEMA:МАТЕМАТИЧЕСКИ ОСНОВИ НА НЕВРОБИОЛОГИЯТА

Лектор:

Проф. д-р Петя Копринкова-Христова

Тел. 02 979 6622, 0887330498

E-mail: petia.koprinkova@iict.bas.bg, pkoprinkova@yahoo.com

Хорариум:

30 учебни часа

Анотация и цели на курса:

Курсът представлява въведение в методите за математическо моделиране на процесите в мозъка на ниво нервни клетки техните взаимодействия. Целта му е да запознае математици и инженери с основните понятия в невробилогията, необходими за работа в тази интердисциплинарна област, както и невробилозите с възможностите за симулационни изследвания на различните мозъчни структури. Темите, предвидени в курса, са: въведение в невробилогията и моделите на нервната клетка (от Hodgink-Huxley до spike timing); модели на връзките между невроните (дендрити и синапси); структури в мозъка и тяхното моделиране на ниво неврони; библиотеката NEST и нейното приложение за симулация на невронни структури посредством Python.