Стартира проектът Skills4EOSC

Проектът ще създаде общоевропейска мрежа от центрове за компетентност, за да се ускори обучението на европейските изследователи и да се хармонизира подготовката на ново поколение професионалналисти в управлението на научни данни.

Европейският проект Skills4EOSC (Skills for the European Open Science commons – Умения за предоставяне на общи услуги в полза на европейската отворена наука: създаване на екосистема за обучение за отворена наука, отговаряща на принципите FAIR), координиран от италианския консорциум GARR и финансиран по рамкова програма Хоризонт Европа, стартира с работна среща на партньорите в Пиза на 21-22 септември 2022 г.

През следващите три години проектът ще работи за осигуряване на общи услуги за отворена наука (European Open Science Commons – EOSC) и за създаване на квалифицирана европейска работна сила, готова да работи с тях, свързвайки съществуващите центрове за компетентност в отворената наука и управлението на научни данни. Целта е да се разработят методологии, дейности и ресурси за обучение, за да се обедини сегашната среда за обучение в обща и надеждна екосистема и да се осигури поддръжка, отговаряща на нуждите на общността, така че да може да се използва потенциалът на EOSC за отворени изследвания с интензивно използване на данни.

Консорциумът по проекта обединява 44 партньора и включва национални, регионални, институционални и тематични центрове за компетентност с най-богатия и подходящ опит в отворената наука и управлението на научни данни в 18 европейски страни (Италия, Холандия, Франция, Финландия, Дания, Норвегия, Гърция, България, Сърбия, Македония, Германия, Белгия, Австрия, Полша, Швеция, Естония и Испания).

Проектът е структуриран около шест ключови дейности:

  1. Минимални набори от умения (MVS) – Въз основа на вече извършената работа, Skills4EOSC ще начертае изчерпателна карта на различни кариерни профили и ще дефинира за всеки един от тях съответните MVS, т.е. минимални изисквания за всяка компетенция и професионално ниво, съобразени с конкретния професионален профил от областта на отворената наука
  2. Обучение на обучители (Train the trainers – ToT) – ToT позволява рентабилно и бързо да се увеличи броя на обучителите. Проектът ще осъвършенства допълнително този подход чрез мрежата си, включваща 18 европейски държави.
  3. Методология за изготвяне на учебни материали съгласно принципите FAIR –Skills4EOSC ще дефинира методология за осигуряване на пълно съответствие на обучителните курсове и материали с принципите на FAIR, правейки ги повторно използваеми от хора и машини. Това ще бъде постигнато чрез предоставяне на богата контекстуална информация за това как да се организират, представят и оценяват учебните програми.
  4. Хармонизирани учебни програми и образователни пътеки – Skills4EOSC ще хармонизира учебните програми и образователни пътеки в областта на отворената наука, които са насочени към изследователи на различни етапи от кариерата си, специалисти по данни и създатели на политики като предложи програми, разработени за конкретни дисциплини, теми и изследователски инфраструктури. Така ще се създадат учебни програми за специфични професионални профили, които са признати в цяла Европа, като същевременно се отговори на различните им нужди от обучение и подготовка. Въз основа на MVS, дефинирани за всяка целева група, общото основно съдържание ще бъде адаптирано, за да покрие теми и компетенции за специфични аудитории.
  5. Учене през целия живот чрез професионални мрежи: Отоворената наука е бързо развиваща се област и професионалистите трябва да опресняват и актуализират постоянно своите компетенции, за да могат да работят ефективно. Skills4EOSC ще използва професионалните и тематични мрежи от хора, работещи в тази сфера, като средство за учене през целия живот и за изграждане и поддържане на готова за работа с EOSC дигитално квалифицирана работна сила.
  6. Център за компетентност Skills4EOSC и мрежа за поддръжка – създаването на широка мрежа от центрове за компетентност е жизнено важно за хармонизиране и поддържане на ключовите резултати от проекта (т.е. учебни програми, рамки за осигуряване на качество и сертифициране на умения и материали, професионални мрежи, мрежи за поддръжка на потребители и ToT програми) и за създаване на мрежа за подпомагане на потребители по време на целия целия научен работен процес, започвайки от FAIR инструменти за управление на данни, изследвания с интензивно използване на данни и техники на високо ниво, включително изкуствен интелект, до генериране на научни резултати.

Българският участник в проекта Skills4EOSC е екип от Института по информационни и комуникационни технологии към БАН.

 

www.skills4eosc.eu