Конкурс за проекти с МСП за достъп до ресурсите и услугите на VI-SEEM, отворен на 15.11.2017

VI-SEEM отваря продължителен конкурс за проектни предложения, които ще използват услугите и инфраструктурата по проекта.

Конкурсът а насочен към  консорциум от учени и изследователи, както и МСП, които работят в академични/изследователски институти и МСП в региона на Югоизточна Европа и Източно Средиземноморие. По-конкретно, това включва: Албания, Армения, Азербейджан, Босна и Херцеговина, България, Кипър, Египет, Македония, Грузия, Гърция, Унгария, Израел, Йордания, Ливан, Молдова, Черна Гора, Румъния, Сърбия и Турция.

Списък с услугите и ресурсите, предлагани от VI-SEEM, може да намерите на адрес: https://services.vi-seem.eu и в портала VI-SEEM VRE, на адрес: https://vre.vi-seem.eu.

Сътрудници в предложенията могат да пребивават във всяка държава при условие, че няма специфични геофраски ограничения, свързани с досъпа до ресурсите на съответните изчислителни центрове.

Индустриалните партньори се изисква да участват в предложенията като сътрудници на академична или изследователска институция от  допустима държава(вижте горния списък).

Предложенията за проекти трябва да са свързани с научни теми в конкретни области от Науките за живота, Изследвания на климата и Дигитално културно наследство и да бъдат „отворени изследвания“ и непатентни.

Ограничен брой приложения ще бъдат избрани. Критериите при оценявате на проектите за достъп до ресурсите ще бъдат:

  • Необходимостта от използване на избраните услуги и ресурси.
  • Резултатите от проекта не трябва да будат с директна търговска стойност и трябва да могат да бъдат публикувани.
  • Изпълнимост на проекта на база на наличност на ресурси и техническо оценяване.

Достъпът до основните изчислителни ресурси и ресурсите за съхранение ще бъде предоставен за максимален период от 3 месеца. Достъпът до услугите, свързани с хранилището за данни на VI-SEEM ще бъде предоставен за до 12 месеца.

Всички предложения трябва да бъдат подадени електронно от следния адрес. Кандидатите имат възможност да видят пълния списък с въпроси в този  PDF.

Процесът по кандидатсване беше отворен на 15-ти ноември 2017.

Можете да изпратите предложения за ваш проект по всяко време. Екипът, оценяващ предложенията за проекти, ще направи крайна оценка в рамките на 1 месец от  подаването.
Процесът по кандидатстване ще бъде спрян 4 месеца преди края на проекта VI-SEM, който е краят на септември 2018.

Повече информация за конкурса, можете да намерите на тази страница.